Energia, ktorá PomáHa

Platí do 03.06.2019

Určite to všetci dobre poznáme. Žijeme na sídlisku, v rodinnom dome, v meste či obci, naše deti navštevujú školu, centrum voľného času, chodia na ihriská. Prechádzame sa po svojom okolí, všímame si ho a častokrát si uvedomujeme, že by stačilo málo a mohlo by byť krajšie, čistejšie, praktickejšie, veselšie, ekologickejšie, skrátka o čosi lepšie pre nás, pre naše deti, komunitu.

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „Energia, ktorá pomáha“.

 Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite a vlastným pričinením, v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispieť k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

 • mimovládne organizácie
 • samosprávy miest a obcí
 • školy a školské zariadenia (centrá  voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju  vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých)
 • komunitné centrá

O  grant sa môže uchádzať organizácia / inštitúcia s komunitným projektom,  na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny SSE Holding, ktorý je  zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere, nie je v skúšobnej dobe, ani mu  neplynie výpovedná lehota.

Do žiadosti o grant (v aplikácii Nadácie EPH),  konkrétne do „Zhrnutia projektu“, uveďte meno zamestnanca, spoločnosť, v  ktorej pracuje a ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii  projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).  Predkladajúca organizácia do príloh v žiadosti vloží  aj sken stručného odporúčania podpísaného zamestnancom. V odporúčaní  zamestnanec uvádza dôvod, prečo by mala Nadácia EPH podporiť vybranú  organizáciu a ako prispeje pri realizácii projektu.

Projekt teda predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec vybraných spoločností skupiny EPH.

 

Rozpočet a financovanie:

Jeden projekt môže získať maximálnu výšku podpory 800 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu. V programe prerozdelíme celkovo 20 000 EUR

 

Časový harmonogram programu a aktivít:

6. 5. 2019 – vyhlásenie grantového programu

3. 6. 2019 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí

3. 6. – 17. 6. 2019 hodnotenie žiadostí

20. 6. 2019 zverejnenie výsledkov

20. 6. – 31. 10. 2019 - realizácia podporených projektov

30.11.2019 – odovzdanie záverečných správ a vyúčtovania


Aké projekty podporíme: 

 • Ktoré majú komunitný charakter (na realizácii sa podieľa viacero skupín: dobrovoľníci, samospráva, škola, kluby, aktivisti, deti, mladí a pod);
 • Ktoré budú mať pozitívny prínos pre širšiu skupinu ľudí, nie len pre jednotlivca či úzku skupinu
 • Ktoré sú zamerané na rozvoj, podporu či zveľaďovanie obcí, miest, napr.:
  • čistenie, obnova, revitalizácia verejných priestorov,
  • tvorba a revitalizácia/zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov a ich propagácia (cyklochodníky, cyklotrasy, náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne, historické objekty a pod.),
  • tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch,
  • inštalácie oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.),
 • Ktoré podporujú rozvoj komunitného života, napr.:
  • kultúrne aktivity (aktivity amatérskych divadiel, súborov, zborov, spolkov, či iné spoločenské aktivity),
  • športové aktivity (podpora aktivít športových klubov, športových akcii, turnajov, voľnočasových aktivít detí a mládeže),
  • iné komunitné aktivity (aktivity zamerané na zmysluplné stretávanie sa miestnych ľudí, ktoré zbližujú komunitu),
 • Ktoré  majú sociálny presah a sú zamerané na pomoc organizáciám pracujúcich so  sociálne znevýhodnenými ľuďmi, seniormi, ľuďmi s postihnutím.

Aké aktivity NEpodporíme: 

 • Projekty realizované v zahraničí
 • Projekty, na ktorých sa zamestnanec nebude aktívne podieľať
 • Extrémisticky zamerané projekty
 • Budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia a pod.)
 • Zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb
 • Rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok
 • Samoúčelný nákup zariadenia
 • Mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác)
 • Bankové poplatky
 • Cestovné a režijné náklady
 • Spätné financovanie (aktivity realizované pred podpisom zmluvy)


Hodnotenie projektov a kritériá:

O  podpore projektov rozhodne komisia zložená zo zástupcov spoločnosti SSE Holding a členov Správnej rady Nadácie EPH. Výsledky o  ne/podporení budú komunikované na web stránke nadácie a e-mailom.

Kritériá posudzovania:

 • Zapojenie zamestnanca do projektu
 • Verejnoprospešný charakter projektu
 • Prínos pre komunitu a aktivizovanie miestnych ľudí do aktivít
 • Realizovateľnosť projektu a finančná efektivita

Predkladanie projektov: 

Projekty sa predkladajú iba elektronicky prostredníctvom Aplikácie Nadácie EPH. 

Povinnými prílohami v grantovom programe sú:

 • Odporúčanie zamestnanca vybraných spoločností skupiny EPH


Postup vyplnenia žiadosti nájdete TU 

(Upozorňujeme, že formulár nie je možné ukladať, je potrebné ho vyplniť naraz)