Na prírodno

Platí do 31.07.2019

Jednou z priorít Nadácie EPH je aj ochrana a zachovávanie životného  prostredia. Cieľom programu je podpora projektov inštitúcií a  organizácií v oblasti ochrany a zachovávania prírodných pamiatok.  Rovnako sa zameriava aj na tvorbu a obnovu turistických chodníkov,  ochranu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, lokalít,  zaujímavostí, vodných tokov, tvorbu ekokoridorov a na podporu ďalších  aktivít venujúcich sa ochrane prírody a environmentalistike.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

  • mimovládne organizácie
  • samosprávy miest a obcí
  • školy a školské zariadenia
  • komunitné centrá

Aké projekty podporíme: 

  • čistenia, obnovy, revitalizácie verejných priestorov, vodných tokov a plôch
  • tvorby a revitalizácie/zveľaďovania lokalít, trás a chodníkov (cyklochodníky, cyklotrasy, náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne a pod.)
  • sprístupnenia a propagácie prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
  • tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch
  • inštalácie informačných panelov, oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.)

Rozpočet a financovanie:

V programe prerozdelíme celkovo 50 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu výšku podpory 3 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou projektu.

 

Časový harmonogram programu a aktivít:

31.7.2019 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí na projekty realizované max. do konca roka 2019

31. 7. – 16. 8. 2019 hodnotenie žiadostí

19. 8. 2019 zverejnenie výsledkov

19. 8. – 30. 11. 2019 realizácia podporených projektov

Postup vyplnenia projektového formulára nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcií "Na stiahnutie".