Oporný bod

Platí do 03.05.2019

Jednou z najdôležitejších oblastí podpory je pre Nadáciu EPH podpora  znevýhodnených skupín a snaha o skvalitnenie starostlivosti a služieb  pre túto cieľovú skupinu. Našim zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.


Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

Žiadateľom o podporu môžu byť len právnické osoby so sídlom na Slovensku:

 • Domy na pol ceste
 • Účelové zariadenia cirkvi
 • Neštátne detské domovy
 • Krízové centrá
 • Mimovládne organizácie, občianske združenia
 • Iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci


Rozpočet a financovanie:

Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 150 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu sumu 6 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.


Časový harmonogram programu a aktivít:

3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

3. 5. 2018 – 17.5.2019 – hodnotenie žiadostí

20.5.2019 - zverejnenie výsledkov

20. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov

 

Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:

O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov zariadení a na podporu:

 • Obnovy a rekonštrukcie zariadení
 • Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok (napr. do terapeutických dielní/miestností a pod.)
 • Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu

 

Hodnotenie a kritériá hodnotenia:

Predložené žiadosti hodnotia externí odborní hodnotitelia, ktorí odovzdajú Správnej rade a zástupcom Nadácie EPH hierarchicky usporiadaný zoznam predložených žiadostí s odporúčaním žiadostí na podporu. Konečné rozhodnutie je na členoch Správnej rady.

Posudzovať sa bude:

 • realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
 • efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
 • dopad na zlepšenie kvality života cieľovej skupiny

 

V programe nepodporíme projekty bez verejnoprospešného účelu.


Postup vyplnenia žiadosti nájdete TU 

(Upozorňujeme, že formulár nie je možné ukladať, je potrebné ho vyplniť naraz)