Oporný bod 2021

Platí do 14.05.2021 Vyplniť žiadosť

Našim zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

 

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

Žiadateľom o podporu môžu byť:

 • Domy na pol ceste
 • Účelové zariadenia cirkvi
 • Neštátne detské domovy
 • Krízové centrá
 • Mimovládne organizácie, občianske združenia
 • Iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

Predkladateľmi nemôžu byť fyzické osoby a právnické osoby - podnikateľské subjekty (spoločnosti s ručením obmedzeným; akciové spoločnosti).

 

Rozpočet a financovanie:

 Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 150 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu sumu 5 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.

 

Časový harmonogram programu a aktivít:

14. 5. 2021 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

15. 5. – 31.5.2021 – hodnotenie žiadostí

1.6.2021 - zverejnenie výsledkov

1. 6. – 30. 11. 2021 – realizácia podporených projektov

(nie je možná retrospektívna podpora - oprávnené výdavky vzniknú dňom schválenia projektu správnou radou)

 

Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:

O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov zariadení a na podporu:

 • Riešení problémov súvisiacich s ochorením COVID-19
 • Obnovy a rekonštrukcie zariadení
 • Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok (napr. do terapeutických dielní/miestností a pod.)
 • Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu

 

Hodnotenie a kritériá hodnotenia:

Predložené žiadosti hodnotia externí odborní hodnotitelia, ktorí odovzdajú Správnej rade a zástupcom Nadácie EPH hierarchicky usporiadaný zoznam predložených žiadostí s odporúčaním žiadostí na podporu. Konečné rozhodnutie je na členoch Správnej rady.

Posudzovať sa bude:

 • realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
 • efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
 • dopad na zlepšenie kvality života cieľovej skupiny

 

V programe nepodporíme projekty bez verejnoprospešného účelu.

Postup vyplnenia projektového formulára nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcii "Na stiahnutie".