Oporný bod - COVID-19

Platí do 15.06.2020 Vyplniť žiadosť

Jednou z najdôležitejších oblastí podpory je pre Nadáciu EPH podpora znevýhodnených skupín a snaha o skvalitnenie starostlivosti a služieb  pre túto cieľovú skupinu. Našim zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov. Oporný bod je v roku 2020 zameraný najmä na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré im vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19.


Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

Žiadateľom o podporu môžu byť len právnické osoby so sídlom na Slovensku:

 • Hospice
 • Mobilné hospice
 • Domy na pol ceste
 • Účelové zariadenia cirkvi
 • Neštátne detské domovy
 • Krízové centrá
 • Mimovládne organizácie, občianske združenia
 • Iné subjekty - poskytovatelia sociálnej pomoci


Rozpočet a financovanie:

Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 150 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu sumu 5 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.


Časový harmonogram programu a aktivít:

15. 6. 2020 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

15. 6. 2020 – 3.7.2020 – hodnotenie žiadostí

6.7.2020 - zverejnenie výsledkov

6.7.2020 – 30. 11. 2020 – realizácia podporených projektov

 

Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:

O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov, zariadení a primárne na podporu riešení problémov súvisiacich s COVID-19:

 • Obnovy a rekonštrukcie zariadení
 • Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok 
 • Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu

 

Hodnotenie a kritériá hodnotenia:

Predložené žiadosti hodnotia externí hodnotitelia, ktorí odovzdajú Správnej rade a zástupcom Nadácie EPH hierarchicky usporiadaný zoznam predložených žiadostí s odporúčaním žiadostí na podporu. Konečné rozhodnutie je na členoch Správnej rady.

Posudzovať sa bude:

 • súvislosť projektu s riešením problémov súvisiacich s COVID-19
 • realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
 • efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
 • dopad na zlepšenie kvality života cieľovej skupiny

 

V programe nepodporíme projekty bez verejnoprospešného účelu.


Postup vyplnenia žiadosti nájdete TU 

(Upozorňujeme, že formulár nie je možné ukladať, je potrebné ho vyplniť naraz)