Oporný bod do života 2024

Platí do 26.04.2024 Vyplniť žiadosť

Jednou z najdôležitejších oblastí podpory je pre Nadáciu EPH podpora znevýhodnených skupín a snaha o skvalitnenie starostlivosti a služieb pre túto cieľovú skupinu. „Oporný bod do života“ je určený organizáciám a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby, hospicovú a paliatívnu starostlivosť, ktoré potrebujú pevný oporný bod, aby mohli hýbať svetom.

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej sám alebo niekto z blízkych bude potrebovať starostlivosť a podporu v posledných chvíľach života. Napriek tomu, že moderná doba ponúka rôzne výdobytky v oblasti medicíny, stále sa nájdu situácie, kedy diagnóza stanoví chorobu s časovo obmedzeným prežívaním. Každý má právo dôstojne a pokojne dožiť, v podmienkach, ktoré si človek zaslúži.

Našim zámerom je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov. Zároveň podporiť organizácie, venujúce sa hospicovej a paliatívnej starostlivosti v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom ich pokojný odchod a zabezpečovať ostatné služby.

 

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:


Žiadateľom o podporu môžu byť:

 • Hospice
 • Mobilné hospice
 • Domy na pol ceste
 • Účelové zariadenia cirkvi
 • Neštátne detské domovy
 • Krízové centrá
 • Mimovládne organizácie, občianske združenia
 • Iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

Predkladateľmi nemôžu byť fyzické osoby a právnické osoby - podnikateľské subjekty (spoločnosti s ručením obmedzeným; akciové spoločnosti).

 

Rozpočet a financovanie:

 

Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 200 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu sumu 5 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.

 

Časový harmonogram programu a aktivít:

 

26. 4. 2024 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

26. 4. – 12.5. 2024 – hodnotenie žiadostí

13. - 17. 5. 2024 - zverejnenie výsledkov

20. 5. – 30. 11. 2024 – realizácia podporených projektov

(nie je možná retrospektívna podpora - oprávnené výdavky vzniknú dňom schválenia projektu správnou radou)

 

 

Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:


O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov zariadení a na podporu:

 • Obnovy a rekonštrukcie zariadení
 • Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok (napr. do terapeutických dielní/miestností a pod.)
 • Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu

 

Hodnotenie a kritériá hodnotenia:

 

Predložené žiadosti hodnotia externí odborní hodnotitelia, ktorí odovzdajú Správnej rade a zástupcom Nadácie EPH hierarchicky usporiadaný zoznam predložených žiadostí s odporúčaním žiadostí na podporu. Konečné rozhodnutie je na členoch Správnej rady.


Posudzovať sa bude:


 • realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
 • efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
 • dopad na zlepšenie kvality života cieľovej skupiny

 

V programe nepodporíme projekty bez verejnoprospešného účelu.

Postup vyplnenia projektového formulára nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcii "Na stiahnutie".