Pamätaj!

Platí do 31.07.2019

Grantový program "Pamätaj!" je zameraný na podporu obnovy, revitalizácie  či rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, historických objektov či oblastí.  Nadácia EPH má záujem vytvoriť dlhodobé partnerstvá a prevziať patronát  nad vybranými pamiatkami.

Program má za cieľ podporiť projekty prístupu k ochrane, reštaurovaniu kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych pamiatok alebo projekty identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

Žiadateľom o podporu môžu byť:

 • podnikateľské subjekty, len v spolupráci s mimovládnou organizáciou - predkladateľ
 • samosprávy miest a obcí
 • mimovládne organizácie
 • účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti

Predpokladom úspešnej realizácie je súhlas majiteľa/správcu kultúrnej pamiatky s jej rekonštrukciou/obnovou. (nedokladuje sa)

Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:

O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na obnovu pamiatok, ktoré majú štatút kultúrnej pamiatky, nachádzajú sa v pamiatkovej zóne alebo v pamiatkovej rezervácii alebo majú špecifickú historickú hodnotu a to na realizáciu:

 • reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove
 • obnovy pamiatok v kritickom stavebno-technickom stave
 • obnovy drevenej sakrálnej architektúry vrátane reštaurovania mobiliáru a interiérov
 • realizácie workshopov zameraných na podporu tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác
 • monitoringu, dokumentácie pamätihodností a publikovania odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Rozpočet a financovanie:

Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu sumu 8 000 EUR.

Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou projektu.

 

 

Časový harmonogram programu a aktivít:

31. 7. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí, na projekty realizované do konca roka 2019

16. 8. 2019 – hodnotenie žiadostí

19. 8. 2019 – zverejnenie výsledkov

19. 8. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov

Kritériá hodnotenia:

 • realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
 • efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
 • skúsenosť žiadateľa s realizáciou projektov

V programe nepodporíme projekty určené úzkej skupine ľudí, bez verejnoprospešného účelu.  

Povinnou prílohou je fotodokumentácia (2-3 fotografie) predmetnej pamiatky a jej stavu.

Postup vyplnenia projektového formulára nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcii "Na stiahnutie".