Šport na dosah

Platí do 03.05.2019

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. To sa ľahko povie... Grantový  program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep,  postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia.

Cieľom programu je podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo sociálne znevýhodnení.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

Predkladateľmi môžu byť len právnické osoby so sídlom na Slovensku a to:

 • športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením
 • mimovládne organizácie
 • školy a školské zariadenia

Aké projekty podporíme 

 • organizovanie športových turnajov pre deti a mládež so znevýhodnením
 • podpora tréningového procesu a individuálnej prípravy mladých športovcov so znevýhodnením
 • športové podujatia s účasťou detí a mladých ľudí so znevýhodnením podporujúce integráciu
 • účasť na súťažiach a turnajoch domácich a medzinárodných

Rozpočet a financovanie:

V programe prerozdelíme celkovú sumu 60 000 EUR

Jeden projekt môže získať podporu do výšky 2 500 EUR.

Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a realizáciou projektov zameraných na rozvoj športových aktivít cieľovej skupiny a na podporu:

 • registračné poplatky (súťaže)
 • poplatky za tréningy/členské
 • cestovné náklady - presuny na turnaje/súťaže
 • športové vybavenie (dresy, náčinie, pomôcky a pod.)
 • náklady spojené so zabezpečením asistencie telesne postihnutým/koučing
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu

Časový harmonogram programu a aktivít:

3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

20. 5. 2019 – zverejnenie výsledkov

20. 5. – 24. 5. 2019 – uzatváranie zmlúv

24. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov


Postup vyplnenia žiadosti nájdete TU 

(Upozorňujeme, že formulár nie je možné ukladať, je potrebné ho vyplniť naraz)