V mojom okolí 2023

Platí do 19.06.2023 Vyplniť žiadosť

Určite to všetci dobre poznáme. Žijeme na sídlisku, v rodinnom dome, v meste či obci, naše deti navštevujú školu, centrum voľného času, chodia na ihriská. Prechádzame sa po svojom okolí, všímame si ho a častokrát si uvedomujeme, že by stačilo málo a mohlo by byť krajšie, čistejšie, praktickejšie, veselšie, ekologickejšie, skrátka o čosi lepšie pre nás, pre naše deti, komunitu. Čo však na to potrebujeme? Predovšetkým musíme my sami priložiť ruku k dielu a samozrejme, je potrebné získať financie.

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“. Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným pričinením, v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.


Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

 • mimovládne organizácie
 • samosprávy miest a obcí
 • školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých)
 • komunitné centrá


O grant sa môže uchádzať organizácia / inštitúcia s komunitným projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny EPH, ktorý je zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere, nie je v skúšobnej dobe, ani mu neplynie výpovedná lehota a pracuje v jednej zo spoločností:

 • eustream
 • SPP – distribúcia
 • Nafta
 • Skupina SSE Holding
 • Skupina Slovenské elektrárne

Do žiadosti o grant (v aplikácii Nadácie EPH), konkrétne do „Zhrnutia projektu“, uveďte meno zamestnanca, spoločnosť, v ktorej pracuje a ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.). Predkladajúca organizácia do príloh pri registrácií / v profile vloží aj sken stručného odporúčania podpísaného zamestnancom. V odporúčaní zamestnanec uvádza dôvod, prečo by mala Nadácia EPH podporiť vybranú organizáciu a ako prispeje pri realizácii projektu. Odporúčanie nemá určený vzor. Organizácia, či zamestnanec, si ho vytvoria podľa vlastných predstáv.

 

Projekt teda predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec vybraných spoločností skupiny EPH.

 

Rozpočet a financovanie:

V programe prerozdelíme celkovo 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu výšku podpory 1 500 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.

 

Časový harmonogram programu a aktivít:

22.5.2023 – vyhlásenie grantového programu

19. 6. 2023 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí

19. 6. – 3. 7. 2023 hodnotenie žiadostí

4. 7. - 7. 7. 2023 zverejnenie výsledkov

10. 7. – 30. 11. 2023 - realizácia podporených projektov

15.12.2023 – odovzdanie záverečných správ a vyúčtovania


Aké projekty podporíme: 

 • Ktoré majú komunitný charakter (na realizácii sa podieľa viacero skupín: dobrovoľníci, samospráva, škola, kluby, aktivisti, deti, mladí a pod);
 • Ktoré budú mať pozitívny prínos pre širšiu skupinu ľudí, nie len pre jednotlivca či úzku skupinu
 • Ktoré sú zamerané na rozvoj, podporu či zveľaďovanie obcí, miest, napr.:
 • čistenie, obnova, revitalizácia verejných priestorov,
 • tvorba a revitalizácia/zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov a ich propagácia (cyklochodníky, cyklotrasy, náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne, historické objekty a pod.),
 • tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch,
 • inštalácie oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.),
 • Ktoré podporujú rozvoj komunitného života, napr.:
 • kultúrne aktivity (aktivity amatérskych divadiel, súborov, zborov, spolkov, či iné spoločenské aktivity),
 • športové aktivity (podpora aktivít športových klubov, športových akcii, turnajov, voľnočasových aktivít detí a mládeže),
 • iné komunitné aktivity (aktivity zamerané na zmysluplné stretávanie sa miestnych ľudí, ktoré zbližujú komunitu),
 • Ktoré majú sociálny presah a sú zamerané na pomoc organizáciám pracujúcich so sociálne znevýhodnenými ľuďmi, seniormi, ľuďmi s postihnutím.

Aké aktivity NEpodporíme: 

 • Projekty realizované v zahraničí
 • Projekty, na ktorých sa zamestnanec nebude aktívne podieľať
 • Extrémisticky zamerané projekty
 • Budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, rekonštrukcia infraštruktúry a pod.)
 • Zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb
 • Rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok
 • Samoúčelný nákup zariadenia
 • Mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác)
 • Bankové poplatky
 • Cestovné a režijné náklady
 • Spätné financovanie (aktivity realizované pred schválením projektu správnou radou)

Hodnotenie projektov a kritériá:

O podpore projektov rozhodne komisia zložená zo zástupcov vyššie uvedených spoločností a členov Správnej rady Nadácie EPH. Výsledky o ne/podporení budú komunikované na web stránke nadácie a e-mailom.

Kritériá posudzovania:

 • Zapojenie zamestnanca do projektu
 • Verejnoprospešný charakter projektu
 • Prínos pre komunitu a aktivizovanie miestnych ľudí do aktivít
 • Realizovateľnosť projektu a finančná efektivita

Predkladanie projektov: 

Projekty sa predkladajú iba elektronicky prostredníctvom Aplikácie Nadácie EPH. Postup vyplnenia projektového formulára spolu s ďalšími informáciami o povinných prílohách či registrácií nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcií "Na stiahnutie".

Povinnými prílohami v grantovom programe sú:

 • Odporúčanie zamestnanca vybraných spoločností skupiny EPH