Zúčastniť sa

Platí do 03.05.2019

Podporu vzdelávania považujeme za významnú  investíciu do budúcnosti a veríme, že  vzdelanie a skúsenosti hýbu  svetom smerom k lepšiemu. Nadácia EPH vyčlenila sumu 50 000 EUR na podporu talentovaných žiakov a študentov, či školských tímov.

Cieľom programu je umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach.

Kto sa môže uchádzať o podporu? – Predkladatelia:

Základná škola, stredná škola alebo občianske združenie pri škole so sídlom na Slovensku:

 • základné školy – štátne, súkromné, cirkevné, špeciálne základné školy
 • stredné školy – všetky typy
 • mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku

 

Kedy môžem žiadať? – Časový harmonogram:

1. 4. 2019 – vyhlásenie grantového programu

3. 5. 2019 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí

3. 5. – 17. 5. 2019 hodnotenie žiadostí

20. 5. 2019 zverejnenie výsledkov

21. 5. – 31. 10. 2019 - realizácia podporených projektov

30.11.2019 – odovzdanie záverečných správ a vyúčtovania

 

Koľko môžem žiadať – Finančná podpora:

Jeden projekt môže získať maximálnu podporu 2 500 EUR. 

V programe prerozdelíme celkovú sumu 50 000 EUR.

Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s účasťou na školských, mimoškolských, medzinárodných súťažiach/aktivitách a pod. Ide najmä o náklady na:

 • registračné poplatky
 • cestovné náklady
 • náklady na ubytovanie
 • zdravotné a úrazové poistenie
 • učebné, výskumné materiály a pomôcky, materiál
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu

Ako môžem požiadať o podporu - Čo má obsahovať žiadosť:          

 • Pravdivo vyplnený elektronický formulár na www.nadaciaeph.sk v oblasti podpory „Vzdelávanie a inovácie“ v programe „Zúčastniť sa“
 • Motivačný list (v ktorom predstavíte tím študentov, pridanú hodnotu absolvovania vzdelávania/súťaže pre ich osobnostný rozvoj a ich motiváciu zapojiť sa do vzdelávacích aktivít) - predkladá sa ako príloha

Čo sa bude diať so žiadosťami – Proces hodnotenia žiadostí:

Hodnotenie žiadostí o podporu bude realizované na základe predložených podkladových materiálov. Výberová komisia bude pozostávať z nezávislých odborníkov v danej oblasti a zo zástupcov Nadácie EPH.

Komisia bude pozornosť venovať prioritne:

 • motivačnému listu – motivácia tímu realizovať aktivity nad rámec školského vzdelávania
 • realizovateľnosť projektu a prínos pre predkladateľov


Postup vyplnenia žiadosti nájdete TU 

(Upozorňujeme, že formulár nie je možné ukladať, je potrebné ho vyplniť naraz)