Rok 2017 pre Nadáciu EPH

Vízia Nadácie EPH spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov. Realita vyzýva k zápasom s rôznymi problémami. Je potrebné tieto problémy pochopiť a pokúsiť sa podporiť ich systematické riešenia v spolupráci s inštitúciami, organizáciami či aktívnymi jednotlivcami, ktorí majú rovnaké či podobné ciele.

Nadácia EPH sa rozhodla dosahovať tento cieľ prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov v rámci otvorených grantových programov a mimo grantových schém („Partnerské projekty“) v 6 oblastiach podpory.

V roku 2017 Nadácia EPH vyhlásila 10 otvorených grantových programov v 5 oblastiach podpory. Do uzávierok (30. jún 2017) všetkých programov sa prihlásilo 404 žiadateľov o podporu vo výške 1 917 291,16 EUR. Správna rada schválila podporu 179 predkladateľom v celkovej výške 467 946,68 EUR.

Prehľad otvorených grantových programov podľa oblastí podpory

Ambiciózni stredoškoláci mali šancu rozvíjať svoj talent s podporou Nadácie EPH. Podporu vzdelávania považujeme za významnú investíciu do budúcnosti a veríme, že  vzdelanie a skúsenosti hýbu svetom smerom k lepšiemu.

Nadácia EPH preto vyčlenila sumu 30 000 EUR na podporu talentovaných stredoškolákov. Cieľom programu bolo umožniť aktívnym a ambicióznym stredoškolským študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach alebo absolvovaním doplnkového vzdelávania.

Do programu sa mohli prihlásiť študenti, stredné školy či občianske združenia pri stredných školách. Maximálna suma podpory na jeden projekt bola 2000 EUR.

V programe Nadaná stredná bolo v roku 2017 schválených 17 žiadostí vo výške 20 074 EUR. Zrealizovaných bolo 16 projektov v sume 18 744 EUR.

Nadácia EPH má záujem podporovať ambicióznych stredoškolákov v získavaní kvalitného vzdelávania na  študijných pobytoch v zahraničí.

Štipendijný program Za čiaru, v zmysle za hranicu, bol určený pre stredoškolských študentov, ktorí mali záujem a motiváciu vycestovať za hranice štátu a absolvovať zahraničný študijný pobyt a rozvinúť tak svoje vedomostné a osobnostné kompetencie. Na program bolo vyčlenených 20 000 EUR.

Cieľom programu Za čiaru bolo podporiť pokrytím časti nákladov ambicióznych študentov stredných odborných škôl a gymnázií v ich motivácií vycestovať na zahraničné vzdelávacie podujatia (letná škola, stáž, kurz, súťaž/turnaj vedcov, výskumné pobyty) alebo za štúdiom na zahraničnej škole na pol rok/celý školský rok (podľa termínu vyhlásenej výzvy). Uchádzať sa mohli len študenti.

Do programu bolo prihlásených 6 žiadostí v celkovej výške 5 934 EUR. Schválené boli 4 žiadosti vo výške 3 352 EUR. 4 projekty boli zrealizované v sume 3 269 EUR.

Grantový program „To nevymyslíš“ bol zameraný na podporu projektov vzdelávania a osvety mladých ľudí v oblastiach rozvoja kritického myslenia a osobnostného rozvoja, špecificky v dvoch témach: finančná gramotnosť a mediálna výchova.

V Nadácii EPH veríme, že inovatívne vzdelávacie projekty môžu prispieť k rozvoju kritického myslenia najmä u mladých ľudí. Na grantový program bolo po rozhodnutí správnej rady vyčlenených 20 000 EUR. Do programu sa mohli zapojiť základné, stredné školy a mimovládne organizácie. Maximálna suma podpory bola 5 000 EUR.

V roku 2017 bolo predložených 51 žiadostí v sume 219 805 EUR. Správna rada schválila podporu 10 žiadostiam vo výške 20 000 EUR, všetky projekty boli zrealizované v plnej výške podpory.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odbory, ktoré sa stávajú v súčasnosti čím ďalej žiadanejšími. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie. Program „Vedátor“ bol zameraný na podporu vysokoškolských študentov 2. a 3. stupňa, ktorí majú inovatívny nápad, teoretické východiská, no chýbajú im financie na zrealizovanie meraní, pokusov či výroby prototypov, tiež na stáže a výskum v zahraničí, ktoré podporia a rozvinú ich vedecký projekt.

Do konca roka 2017 bola na tento program vyčlenená suma 25 000 EUR, o podporu do výšky 3 000 EUR bolo možné žiadať priebežne.

Do programu sa prihlásilo, Správna rada schválila a zrealizovalo sa 6 projektov v celkovej sume podpory 10 201,16 EUR.

Grantový program „Pamätaj!“ bol zameraný na podporu obnovy, revitalizácie či rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, historických objektov či oblastí. Program mal za cieľ podporiť projekty prístupu k ochrane, reštaurovaniu kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych pamiatok alebo projekty identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Žiadateľom o podporu mohli byť majitelia kultúrnych pamiatok: fyzické osoby; podnikateľské subjekty, len v spolupráci s mimovládnou organizáciou – predkladateľ; samosprávy miest a obcí; mimovládne organizácie; účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti

Celková suma vyčlenená na program v roku 2017 bola po rozhodnutí správnej rady 100 000 EUR. Jeden projekt mohol získať maximálnu sumu 10 000 EUR.

Do programu sa prihlásilo 19 žiadostí v celkovej sume 133 280 EUR, z toho 17 žiadostí bolo schválených v sume 100 300 EUR a všetky boli zrealizované v plnej výške podpory.

Grantový program „Šport na dosah“ si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep, postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia.

Cieľom programu bolo podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo sociálne znevýhodnení. Do programu sa mohli zapojiť: športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením; mladí talentovaní športovci do 26 rokov so znevýhodnením telesným, mentálnym alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia; mimovládne organizácie; školy a školské zariadenia.

Na program bola vyčlenená celková suma 50 000 EUR, pričom jeden projekt mohol získať podporu do výšky 2 500 EUR.

Do programu sa prihlásilo 11 žiadostí v celkovej sume 23 199,68 EUR. Všetky žiadosti boli schválené a zrealizované v plnej výške podpory.

„Oporný bod“ bol určený organizáciám a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby, ktoré potrebujú pevný oporný bod, aby mohli hýbať svetom.

Našim zámerom bolo podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením, ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

Žiadateľom o podporu mohli byť mimovládne organizácie, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy; krízové centrá; centrá včasnej intervencie; detské domovy; domy na pol ceste; hospice; iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

Celková suma vyčlenená na program bola v tomto roku 100 000 EUR, no vzhľadom na vysoký počet predložených žiadostí a zjavnú potrebu realizácie množstva kvalitných projektov, Správna rada rozhodla o zvýšení alokácie na program na sumu 210 000 EUR. Jeden projekt mohol získať maximálnu sumu 8 000 EUR. Do programu sa prihlásilo 226 žiadostí v celkovej sume 1 363 705,48 EUR.

V snahe podporiť čo najväčšie množstvo žiadostí, Správna rada schválila 60 žiadostí v sume 209 983 EUR. Zrealizované boli všetky schválené projekty s čerpaním vo výške 209 981 EUR.

Cieľom programu bola podpora projektov inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany a zachovávania prírodných pamiatok. Rovnako sa zameriaval aj na tvorbu a obnovu turistických chodníkov, ochranu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, lokalít, zaujímavostí, vodných tokov, tvorbu ekokoridorov a na podporu ďalších aktivít venujúcich sa ochrane prírody a environmentalistike, spolu so vzdelávaním v tejto oblasti.

V programe sa o podporu mohli uchádzať mimovládne organizácie; samosprávy miest a obcí; školy a školské zariadenia; komunitné centrá.

Alokácia na grantový program bola rozhodnutím správnej rady navýšená, aby mohli byť podporené všetky predložené žiadosti, ktoré splnili formálne kritériá. Jeden projekt mohol získať maximálnu výšku podpory 6 000 EUR.

Správna rada schválila 19 z 22 predložených žiadostí v celkovej výške podpory 70 337 EUR. Všetky projekty sa podarilo zrealizovať v plnej výške podpory.

V oblasti podpory „Regionálny rozvoj“ neboli v roku 2017 vyhlásené otvorené grantové programy. Nadácia EPH však podporila množstvo verejnoprospešných projektov v tejto oblasti v rámci mimograntovej schémy – „Partnerské projekty“.

Partnerské projekty (mimograntové schémy)

V rámci „Partnerských projektov“ Správna rada v roku 2017 schválila 77 projektov v celkovej hodnote 602 926,63 EUR. Rovnako schválila výšku podpory 277 500 EUR pre 42 projektov, ktoré boli podporené v rámci „Partnerských projektov“ v 3 kolách v programe s názvom „Municipality, ktorý bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. a Nadáciou SPP. Cieľom programu Municipality bola podpora verejnoprospešných aktivít v obciach, ktoré spolupracujú pri časti strategických energetických projektov krajiny. Nadácia EPH chcela tak v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov. Všetky podporené projekty sa zrealizovali v plnej výške.

V oblasti podpory „Znevýhodnené skupiny“ bola v roku 2017 vyhlásená aj uzavretá grantová schéma „Zamestnanecký program, ktorá bola určená zamestnancom spoločností skupiny EPH. Cieľom programu bolo prostredníctvom Nadácie EPH poskytnúť zamestnancom – rodičom 3 a viacerých detí a rodičom detí s postihnutím, podporu na mimoškolský rozvoj svojich detí, voľnočasové aktivity, tábory, šport, vzdelávanie a náklady s nimi spojené. Schválených bolo 40 projektov v celkovej sume 16 490 EUR, z toho zrealizovaných 37 projektov vo výške podpory 15 590 EUR.