Nová žiadosť

Predkladateľ

  • Fyzická osoba
  • Právnická osoba

Projekt

Oporný bod 2022

Zhrnutie projektu a požadovaná suma

Bližší popis projektu

Popíšte aktuálnu situáciu, ktorú plánujete riešiť

Opíšte projektový zámer, čo konkrétne chcete v rámci projektu zrealizovať/dosiahnuť

Plánované aktivity na dosiahnutie cieľov a časový harmonogram

Rozpočet projektu

Celková výška požadovanej sumy finančného príspevku: